Anselm Kiefer - 12
15_kiefer_12
Shevirat-Ha-Kelim, 2015