Kiki Smith
Monnaie de Paris - janvier 2020
20_kiki-smith_monnaie_2
20_kiki-smith_monnaie_12
20_kiki-smith_monnaie_20
20_kiki-smith_monnaie_22
20_kiki-smith_monnaie_24
20_kiki-smith_monnaie_42
20_kiki-smith_monnaie_44
20_kiki-smith_monnaie_85
20_kiki-smith_monnaie_87
20_kiki-smith_monnaie_47
20_kiki-smith_monnaie_52
20_kiki-smith_monnaie_57
20_kiki-smith_monnaie_13
20_kiki-smith_monnaie_15
20_kiki-smith_monnaie_17
20_kiki-smith_monnaie_31
20_kiki-smith_monnaie_124
20_kiki-smith_monnaie_126
20_kiki-smith_monnaie_49
20_kiki-smith_monnaie_66
20_kiki-smith_monnaie_67
20_kiki-smith_monnaie_69
20_kiki-smith_monnaie_104
20_kiki-smith_monnaie_115
20_kiki-smith_monnaie_128
20_kiki-smith_monnaie_134
20_kiki-smith_monnaie_89
20_kiki-smith_monnaie_92
20_kiki-smith_monnaie_107
20_kiki-smith_monnaie_146
20_kiki-smith_monnaie_110
20_kiki-smith_monnaie_96
20_kiki-smith_monnaie_97
20_kiki-smith_monnaie_103
20_kiki-smith_monnaie_118
20_kiki-smith_monnaie_144