Daido Moriyama
Daido Tokyo - Fondation Cartier - mars 2016
16_daido_moriyama_01
16_daido_moriyama_02
16_daido_moriyama_03
16_daido_moriyama_04
16_daido_moriyama_05
16_daido_moriyama_06
16_daido_moriyama_07
16_daido_moriyama_08
16_daido_moriyama_09
16_daido_moriyama_10
16_daido_moriyama_11
16_daido_moriyama_12
16_daido_moriyama_13
16_daido_moriyama_14
16_daido_moriyama_15
16_daido_moriyama_16
16_daido_moriyama_17
16_daido_moriyama_18
16_daido_moriyama_19
16_daido_moriyama_20
16_daido_moriyama_23
16_daido_moriyama_24
16_daido_moriyama_25
16_daido_moriyama_26
16_daido_moriyama_27