Wuzhen - Zhejiang

Village ancien et canaux - Henri Maître - novembre 2014

14 wuzhen 66 DxO 14 wuzhen 14 DxO 14 wuzhen 35 DxO bis 14 wuzhen 36 DxO bis
14 wuzhen 86 DxO 14 wuzhen 56 DxO 14 wuzhen 78 DxO 14 wuzhen 80 DxO
14 wuzhen 47 DxO 14 wuzhen 104 DxO 14 wuzhen 129 14 wuzhen 121
14 wuzhen 126 bis 14 wuzhen 134 14 wuzhen 127 bis 14 wuzhen 159 DxO